2016-11-19

Information om RMF styrelsens arbete från maj fram till årets slut 2016.

 

 

26 maj           Ordförande Lars deltager i möte med Husbilsdestination Sverige ( RMF ingår i denna grupp med ordförande Lars ) i Göteborg. Mötet behandlade hur informationskam- panjen om hur man ordnar ställplatser har sänts ut till landets alla kommuner. Regeringens och dess Departements långa handläggningstider av olika ärenden diskuterades och konsta- terades att vår grupp inte kan påverka dessa, dvs vi får lugnt avvakta besluten. Certifiering av ställplatser diskuterades också och då hur många platser det bör finnas på en godkänd ställ- plats m.m.

1 juni           Telefonmöte för styrelsen, där information utväxlades inom styrelsen, såsom att ordförande Lars fått inviga ett embryo till ställplats i Alingsås i samband med PR husbils- klubbs vårträff ( Lars är medlem i denna klubb ). Vice ordförande Joe meddelade att en ny ställplats är på gång i Avesta. Det framkom också att några nya husbilsklubbar är på väg att bildas nämligen såväl klubb inom Carthago liksom Concorde. Beslutades också att Lars, Jan och Joe träffas fysiskt, för att göra i ordning alla handlingar inför årsmötet.

10 aug           Ordförande Lars, vice ordförande Joe och kassören Jan träffas i Enköping och gör i ordning erforderliga handlingar inför årsmötet. Framkommer att några klubbar är tvek- samma till sitt fortsatta medlemskap inom RMF, vilket borde behandlas vid årsmötet.

9 sept           Styrelsemöte föregick årsmötet, som sedan genomfördes på Elmia följt av ett konstituerande möte.

22 okt           Fysiskt styrelsemöte i Enköping hemma hos kassören Jan. Diskuterades fortsatt arbete inom styrelsen, såsom arbetsgrupper kring olika frågor och remissbehandlingar m.m. Marknadsföring av RMF:s arbete måste förbättras, liksom påverkan av husbilsåterförsäljare beträffande bilarnas tjänste-och totalvikt samt lastförmåga, något som idag vållar problem för många husbilsägare. Bestämdes också de kommande mötena i styrelsen.

27 okt           Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg ( ordförande Lars deltager ), där L-E Hörmander presenterade projektplanför 2017 inför gruppen. Senaste nytt om ställ- platsmärket redovisades. Beslut om detta kanske under 2017. SCB har fått uppgift av Till- växtverket att ta fram statistik över utnyttjandet av ställplatser i Sverige med bistånd av SCR. En hemsida för Husbilsdestination Sverige finns nu, men behöver uppdateras oftare.

Under denna del av verksamhetsåret har RMF behandlade och besvarade remisser :

Nov 2016     Remiss gällande Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSF 2012-

22) om bilar och släpvagnar, som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare. Beteck- ning 2012-541.

Alla protokoll från styrelsemöten samt remisshandlingar med våra svar finns att läsa på RMF:s hemsida, liksom minnesanteckningar från Husbilsdestination Sveriges möten.